ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada

ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada

Sadhguru Kannada

ಈಶ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಯೋಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು.

ಗಹನತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವು, ಆಂತರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಗತಕಾಲದ ನಿಗೂಢ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada?

There are 112 episodes avaiable of ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada.

What is ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada about?

We have categorized ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada as:

  • Religion & Spirituality
  • Hinduism
  • Religion

Where can you listen to ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada?

ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada is available, among others places, on:

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

When did ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada start?

The first episode of ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada that we have available was released 8 April 2023.

Who creates the podcast ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada?

ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ Sadhguru Kannada is produced and created by Sadhguru Kannada.