Các Giả Định Về Luồng Chi Phí Hàng Hóa: Định Nghĩa Và Ví Dụ

Các Giả Định Về Luồng Chi Phí Hàng Hóa: Định Nghĩa Và Ví Dụ

Efex · 2022-05-13

Hàng hóa đề cập đến tất cả các nguyên liệu hoặc vật dụng cuối cùng được sử dụng trong quá trình sản xuất mà một công ty sở hữu. Sau khi bán được, những thứ này được tính vào giá vốn hàng bán trên báo cáo thu nhập, một chỉ số thiết yếu được sử …. View detail https://blog.efex.asia/vi/gia-dinh-ve-luong-chi-phi-hang-hoa/

Efex

Efex provides the latest news and sheds light on secrets about the warehouse, order fulfillment, and express in the cross border e commerce business

  • No. of episodes: 270
  • Latest episode: 2022-08-01

Where can you listen?

Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes